Wintersemester 2018/19:

Oberseminar Motivic Sheaves: Do 14-16, M 103.

Seminar Homotopical Methods (mit Christian Dahlhausen): Mi 10-12, M 103.

Vorlesung Linear Algebra 1: Mo 10-12 und Do 10-12, H32.

  Organisatorisches
  Zentralübung (Adeel Khan): Mo: 14-16, H32.
  Übungsblatte: Blatt 1, Blatt 2, Blatt 3, Blatt 4, Blatt 5, Blatt 6, Blatt 7, Blatt 8, Blatt 9, Blatt 10, Blatt 11, Blatt 12, Blatt 13, Blatt 14

Sommersemester 2018:

Oberseminar Motivic Sheaves: Do 14-16, M 311.

Seminar Derived Categories and sheaf cohomology (mit Christian Dahlhausen): Mi 10-12, M 104.

Vorlesung Algebraische Topologie 2: Di 12-14 und Fr 10-12, M 101.

Wintersemester 2017/18:

Vorlesung Algebraische Topologie: Mo 10-12, Mi 14-16, M 102.
  Zentralübung: Mo 12-14, M 101.
  Übungsgruppe (H. Sigloch): Do 14-16, H 31.
Seminar De Rham-Kohomologie (mit Dr. Helene Sigloch): Mi 8-10, M 103.
  Seminarprogram
Oberseminar Motivic Sheaves: Fr 10-12, M 311.

Sommersemester 2017:

Vorlesung Higher category theory and homotopical algebra II: Mo 16-18, Fr 15-17, M 103.
  Übungsgruppe (A. Khan).
  Lecture Notes.
Oberseminar Motivic Sheaves: Mo 10-12, M 101.

Wintersemester 2016/17:

Vorlesung Higher category theory and homotopical algebra; von 17.10.16 bis 28.10.16: Mo 16-18, Do 16-18; nach dem 28.10.16: Mo 16-18, Fr 15-17, BIO 1.1.34.
  Übungsgruppe (A. Khan) Di 8-10, BIO 1.1.34.